Inkassofirma – hvad er reglerne og hvem må udøve inkasso?

Inkassofirmaer er underlagt strenge regler, idet inkassofirmaer inddriver og opbevarer penge på vegne af deres klienter, men også for at beskytte skyldnere mod dårlig og uretfærdig behandling fra et inkassofirmas side. 

Hvad er et inkassofirma?

Et inkassofirma er en virksomhed, der specialiserer sig i inddrivelse af ubetalte gældsposter. Når en virksomhed eller enkeltperson ikke betaler en forfalden gæld til tiden, kan kreditor overlade inddrivelsen af beløbet til et inkassofirma. Inkassofirmaet fungerer som mellemmand mellem kreditor og skyldner og arbejder på vegne af kreditor for at sikre, at den ubetalte gæld bliver inddrevet.

Hvilke regler er et inkassofirma underlagt?

I Danmark er inkassofirmaer reguleret af flere forskellige love, der sikrer, at inkassoprocessen foregår på en fair og retfærdig måde. Nogle af de vigtigste regler og retningslinjer, som inkassofirmaer skal overholde, inkluderer:

  1. Inkassoloven: Inkassoloven fastsætter de grundlæggende regler og bestemmelser for inkassovirksomheders aktiviteter. Denne lov regulerer blandt andet, hvordan inkassofirmaer kan kontakte skyldnere, hvilke inkassoomkostninger der kan opkræves, og hvilke rettigheder skyldnere har.

  2. God inkassoskik: I inkassoloven er det fastlagt, at inkassofirmaer er forpligtede til at følge “god inkassoskik”. Dette indebærer at behandle skyldnere rimeligt og respektfuldt, overholde gældende regler og retningslinjer og udvise professionalisme i deres arbejde. Hvad som er god inkassoskik, udvikler sig løbende i takt med at samfundet ændrer sig.   

  3. Renteloven: I renteloven er fastlagt hvordan renter beregnes, men også hvornår der må pålægges rykkergebyrer, kompensationsbeløb samt inkassogebyr. 
  4. Forældelsesloven: En forfalden gældspost (som f.eks. en faktura) bliver som udgangspunkt forældet efter tre år, medmindre at forældelsen bliver afbrudt. Inkassofirmaer må kun inddrive krav som ikke er forældet. 
  5. GDPR: Inkassofirmaer skal overholde reglerne om databeskyttelse og privatlivets fred, når de behandler personlige oplysninger om skyldnere i forbindelse med inkassoprocessen.

Må alle starte inkassovirksomhed?

I Danmark skal man som inkassovirksomhed have en autorisation fra Rigspolitiet for at kunne udøver inkassovirksomhed. 

Det er reguleret af inkassoloven hvornår Rigspolitiet må tildele en inkassoautorisation. 

Først og fremmest er der strenge kriterier til ledelsens kompetencer og personlige integritet. F.eks. må ledelsen i firmaet ikke være dømt for forhold som gør, at det må forventes at inkassofirmaet ikke udøver sine aktiviteter i overensstemmelse med god inkassoskik. Der er også krav til at ledelsesmedlemmerne ikke må være under konkurs eller have betydelig gæld til det offentlige. 

En meget væsentlig kriterie som et inkassofirma skal overholde for at opnå og bevare sin inkassoautorisation er, at der skal stilles sikkerhed for de pengekrav, som skyldnere og kunder vil kunne have mod inkassofirmaet ved f.eks. svindel eller underslæb af klientmidler. 

Hvordan beregner du renter?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvad er inkassoomkostninger og hvad er de på?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Hvornår må man sende en sag til inkasso Skal der f.eks. sendes tre rykkere inden sagen sendes til inkasso? Hos mange er der ofte tvivl om, hvornår en sag kan blive indbragt for inkasso. Hvornår kan sagen sendes til inkasso?

Hvornår kan en sag indsendes til fogedretten?

Ved hjælp af retslig inkasso, kan du kan få fogedens hjælp til at inddrive dine penge, hvis skyldner ikke vil betale frivilligt. En række formalia skal dog være overholdt, før sagen kan indsendes til fogedretten, herunder skal der være et fundament for kravets eksistens. 

Inkassovarsel – hvad er kravene og hvordan ser det ud?

Der skal sendes et inkassovarsel, før der kan indledes en decideret inkassosag mod skyldner. Et inkassovarsel skal overholde inkassolovens § 10, hvilket indebærer at en række formelle krav skal være overholdt. Du kan vælge enten selv at sende et inkassovarsel elle lade Tilgodehavende gøre det for dig. 

Hvornår kan der indgås en afdragsordning?

Sommetider er der ikke mulighed for at skyldner kan betale sin gæld på én gang. I den forbindelse kan det være en god idé at indgå en afdragsaftale, således at gælden afdrages og at gælden anerkendes fra skyldners side.

Fakturadato, betalingsdato og forfaldsdato – hvad betyder de?

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke dage som er fakturadato, forfaldsdato og betalingsdato, idet datoerne har en række funktioner, herunder f.eks. hvornår en sag kan sendes til inkasso. Datoerne er også vigtige at kende i relation til bogføring og periodisering af moms.