Hvordan beregner du renter?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Du har ret til renter

Vidste du, at du har ret til at kræve renter ved forsinket betaling ( også kaldet morarenter eller strafrenter)?

Modsat hvad mange tror, kræver det ikke at skyldner er blevet gjort opmærksom på at der tilskrives morarenter. Hvis intet er aftalt, kan der altid kræves renter efter rentelovens regler.

Hvornår kan du beregne renter fra?

Hvis din kunde ikke betaler sin faktura, så kan du efter renteloven beregne morarente efter et af to tidspunkter.

Hovedreglen i praksis er at der kan beregnes morarente fra forfaldsdatoen (dagen hvor fakturaen senest skal være betalt). Dette kræver dog at forfaldsdatoen er fastsat på forhånd.

Med ”på forhånd” menes at forfaldsdatoen er aftalt før fakturaudstedelse gennem f.eks. standardvilkår, en kontrakt, efter sædvane eller leveringstidspunktet for en vare eller ydelse.

Hvis det er tale om at både du og din kunde begge er erhvervsdrivende, så kan en aftale om forfaldsdagen være indgået stiltiende, hvis din kunde ikke protesterer over din angivelse af betalingsfrist i fremsendt faktura. Dermed kan der beregnes morarente allerede fra forfaldsdatoen i erhvervsforhold. I de forhold hvor din kunde er en privatperson, kan sådan en stiltiende aftale om fastlæggelsen af forfaldsdatoen ikke anvendes ved renteberegningen over for privatpersoner – der skal anvendes nedenstående tidspunkt.

Andet tidspunkt, som kan bruges ved renteberegningen i alle øvrige tilfælde, er at der beregnes morarente 30 dage efter at en faktura er afsendt (fakturadatoen).

Med andre ord kan renteberegningen starte på 31. dagen efter fakturadatoen. Hvis der f.eks. afsendes en faktura 1. november med betalingsfrist den 8. november, kan der beregnes rente fra 1. december.

Være dog opmærksom på at hvis betalingsfristen er længere end 30 dage, at så kan renteberegningen først starte når betalingsfristen er udløbet. Hvis f.eks. en faktura afsendes 1. november med betalingsfrist 15. december, kan der tidligst beregnes rente fra 15. december.

Hvad er morarenten på?

Renten efter renteloven er pr. 1. januar 2024 på 11,75% pro anno. Renten er Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8%. Hvis Nationalbankens udlånsrente stiger eller falder, reguleres renten efter renteloven tilsvarende halvårligt.

Kan du aftale noget andet end det renteloven siger?

Du har faktisk mulighed for at fravige rentelovens bestemmelser i højt omfang. Det er dog vigtigt at holde tungen lige i munden og får klarlagt om skyldner enten er en privatperson eller virksomhed/selskab.

Hvis det er tale om to virksomheder, som handler med hinanden – altså at virksomhed A har solgt en vare eller ydelse til virksomhed B – så kan man aftale rentesatser som er højere eller lavere end dem fastsat i renteloven.

Hvis det er tale om at en virksomhed har solgt noget til en privatperson, er det derimod ikke muligt at aftale en rente som er højere end renten fastsat i renteloven. Det er dog muligt at aftale en rente som er lavere.

Hvordan beregner du morarenter?

Før du kan beregne renter, skal du kende tre tal: Hovedstolen, rentesats og rentedage.

Når du skal opgøre antal rentedage, skal du tælle alle dage fra renteperiodens start til renteperiodens slut. Det er alle dage som tæller med – også helligdage.

Når du kender de tre tal, skal de sættes ind i denne formular: Hovedstol * rentesats * rentedage / (antal dage i året*100) = rentebeløbet som skal betales.

Hvis vi tager et eksempel hvor kreditor har en hovedstol på 10.000 kr., rentesatsen er 7,65% og der er 61 rentedage vil det give et rentebeløb på 127,85 kr.

Hvis vi indsætter tallene i formlen, vil formlen så sådan ud: 10.000 * 7,65 * 61 / (365*100) = 127,85

Hvad er inkassoomkostninger og hvad er de på?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Hvornår må man sende en sag til inkasso Skal der f.eks. sendes tre rykkere inden sagen sendes til inkasso? Hos mange er der ofte tvivl om, hvornår en sag kan blive indbragt for inkasso. Hvornår kan sagen sendes til inkasso?

Hvornår kan en sag indsendes til fogedretten?

Ved hjælp af retslig inkasso, kan du kan få fogedens hjælp til at inddrive dine penge, hvis skyldner ikke vil betale frivilligt. En række formalia skal dog være overholdt, før sagen kan indsendes til fogedretten, herunder skal der være et fundament for kravets eksistens. 

Inkassovarsel – hvad er kravene og hvordan ser det ud?

Der skal sendes et inkassovarsel, før der kan indledes en decideret inkassosag mod skyldner. Et inkassovarsel skal overholde inkassolovens § 10, hvilket indebærer at en række formelle krav skal være overholdt. Du kan vælge enten selv at sende et inkassovarsel elle lade Tilgodehavende gøre det for dig. 

Hvornår kan der indgås en afdragsordning?

Sommetider er der ikke mulighed for at skyldner kan betale sin gæld på én gang. I den forbindelse kan det være en god idé at indgå en afdragsaftale, således at gælden afdrages og at gælden anerkendes fra skyldners side.

Fakturadato, betalingsdato og forfaldsdato – hvad betyder de?

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke dage som er fakturadato, forfaldsdato og betalingsdato, idet datoerne har en række funktioner, herunder f.eks. hvornår en sag kan sendes til inkasso. Datoerne er også vigtige at kende i relation til bogføring og periodisering af moms.