Vilkår og betingelser

Gennemsigtige og fair vilkår

1.1. Nærværende betingelser gælder for enhver aftale mellem Tilgodehavende ApS (”Tilgodehavende”) og Kunden (”Kunden”).

1.2. Der er indgået en bindende aftale, når Kunden via hjemmesiden, sin underskrift, pr. mail eller på anden vis har givet sin accept, herunder ved upload af sager til vores kundeportal.

1.3. Aftalegrundlaget er nærværende generelle betingelser, samarbejdsaftalen, Tilgodehavendes privatlivspolitik samt den til enhver tid gældende prisliste for tillægsydelser, som forefindes på Kundens online kundeportal. Såfremt elementer i nærværende generelle betingelser skal fraviges, skal dette ske skriftligt i et særskilt aftaledokument.

1.4. Vedkommende, som indgår aftalen, indestår personligt for, at vedkommende er tegningsberettiget eller har fornøden fuldmagt til at indgå aftalen.

2.1. Hos Tilgodehavende gives Kunden mulighed for, at Kunden kan indsende forfaldne fordringer, som Kundens debitorer ej har betalt, hvorved at Tilgodehavende udfører en kombineret rykker- og inkassoproces (”inddrivelse”).

2.3. En rykkerproces hos Tilgodehavende indebærer, at der sendes op til tre rykkere pr. sag til Kundens debitorer.

2.4. Kundeforholdet indeholder udenretlig inkasso, hvilket indebærer de tiltag, som kan foretages uden fogedrettens involvering, og som Tilgodehavende skønner nødvendige for succesfuld inddrivelse. Retslige skridt, sletning af udlæg samt udenretlig juridisk sagsbehandling (f.eks. etablering af pant eller kaution og udarbejdelse af processkrifter) er tilkøb.

2.5. Der er ikke begrænsning på antal sager, som Kunden kan indsende til inddrivelse hos Tilgodehavende.

2.6. En Kunde kan kun have et CVR-nr. tilknyttet pr. kundeforhold.

2.7. Kundeforholdet indeholder ikke adgang til inkasso mod udenlandske debitorer.

3.1. Kunden får adgang til en online kundeportal. Kundeportalen giver Kunden mulighed for at oprette sager, se status på sager, se indkomne betalinger på sager m.m. Log in til kundeportalen er personlig, og må ikke udleveres til tredjemand.

3.2. Det er Kundens ege ansvar at gemme evt. relevant materiale og information fra kundeportalen, som Kunden evt. måtte ønske gemme, idet indhold på kundeportalen kan blive slettet.

3.3. Kundens adgang til kundeportalen ophører ved aftalens ophør. Kunden vil dog fortsat have adgang til verserende sager samt historiske sager.

3.4. I det tilfælde af Kunden er i restance til Tilgodehavende, har Tilgodehavende ret til at spærre kundens adgang til kundeportalen.

4.1. Kunden indsender en sag via kundeportalen eller via integration til sit økonomisystem.

4.2. Tilgodehavende opretter en sag senest hverdagen efter, at sagen er blevet indsendt af Kunden.

4.3 Kunden modtager en bekræftelse så snart sagen er oprettet af Tilgodehavende.

4.4. Tilgodehavende sender et inkassovarsel til Kundens debitor, såfremt Kunden ej har sendt gyldigt inkassovarsel.

4.5. Kunden må kun indsende sager vedr. forfaldne fodringer baseret på fakturaer, opkrævninger, dom eller gældsbreve. En sag må ikke kun omfatte en fordring på gebyr eller rentebetaling – der skal være en hovedstol, som der mangler betaling for.

4.6. Fordringen må ikke være forældet på indsendelsestidspunktet, og evt. pålagte renter og gebyrer må ikke være i uoverensstemmelse med lovgivning.

4.7. Kunden må ikke indsende sager mod personer, som var under 18 år da gælden opstod, samt mod personer og selskaber, som er under konkurs, tvangsopløsning, likvidation, rekonstruktion eller dødsbobehandling, på tidspunktet for sagsindsendelse. Såfremt Kunden alligevel indsender en sag mod sådan en debitor, vil sagen blive afvist og blive sidestillet som at Kunden har tilbagekaldt sagen efter pkt. 11.

4.8. Kunden må ikke indsende sager, hvor debitor er kommet med indsigelse til det konkrete skyldforhold, herunder også uberettigede indsigelser. Såfremt Kunden alligevel indsender en sag med indsigelse, vil sagen blive afvist og blive sidestillet som at Kunden har tilbagekaldt sagen efter pkt. 11.

4.9. Tilgodehavende forbeholder sig retten til at afvise sager uden at Kunden kan kræve begrundelse herfor. En afvisning kan f.eks. skyldes en interessekonflikt eller at håndteringen af sagen kan være skadelig for Tilgodehavendes omdømme.

5.1. Kunden er afskåret fra at have kommunikation med debitor vedr. fodringer, som er indsendt til inddrivelse hos Tilgodehavende. Hvis debitor kontakter Kunden efter sagsindsendelse, er Kunden forpligtet til at afslutte kommunikationen straks, og henvise debitor til Tilgodehavende. Manglende overholdelse fra Kundens side vil medføre, at sagen betragtes som værende tilbagekaldt iht. pkt. 11.

5.2. Hvis debitor indbetaler hele eller dele af kravet direkte til Kunden efter sagsoprettelsen, skal Kunden straks informere Tilgodehavende herom. Hvis debitor foretager betaling af et overdraget krav direkte til Kunden, vil der ske afregning efter afregningsrækkefølgen, jf. pkt. 13.1. Tilgodehavende udsteder i så fald en faktura til Kunden efter pkt. 12.

5.3. Tilgodehavende skal have mulighed for at kunne kontakte Kunden via email. Kundens mailadresse har Kunden oplyst i forbindelse med aftaleindgåelsen, og ved evt. senere ændring af Kundens mailadresse, er Kunden forpligtet til straks at orientere Tilgodehavende herom. Kundens manglende oplysning af en eventuel ny mailadresse er alene Kundens risiko. Meddelelser sendt pr. mail anses at være kommet frem uanset at Kunden ikke længere benytter den oplyste mailadresse.

5.4. Tilgodehavende og Kunden kan tillige kommunikere via Kundens online portal.

6.1. Hvis Tilgodehavende vurderer at en afdragsordning kan øge sandsynligheden for at hele fordringen kan inddrives, er Tilgodehavende berettiget til – på vegne af Kunden – at indgå en afdragsordning med debitor.

6.2. Hvis Tilgodehavende vurderer at sandsynligheden for inddrivelsen af en fordring optimeres gennem en akkordaftale med debitor, er Tilgodehavende berettiget til at nedskrive fordringens samlede værdi med op til 50%. Indgåelse af akkordaftale medfører ikke at Tilgodehavendes honorar nedsænkes.

7.1. I visse tilfælde anbefaler Tilgodehavende at en konkret sag indsendes til fogedretten som enten en fogedrekvisition eller betalingspåkrav. En sag sendes aldrig i fogedretten uden Kundens accept herfor. Fogedretlig sagsbehandling er et tilkøb, og prisen fremgår af prislisten.

7.2. Hvis debitor foretager indsigelse til betalingspåkravet til fogedretten, vil sagen automatisk overgå til civilretlig behandling, idet der i betalingspåkravet altid være afkrydset et felt, hvori sagen automatisk overgår til civilretlig behandling ved indsigelse fra debitors side. Sagen vil i så fald også overgå til juridisk behandling iht. pkt. 10.

7.3. Kundens betaling for fogedretlig sagsbehandling inkluderer alene udarbejdelse og indsendelse af fogedrekvisition eller betalingspåkrav samt telefonisk fogedmøde. Afholdelse af fysisk fogedmøde, juridisk fogedmøde, udekørende fogedmøde, udarbejdelse af processkrifter og anden kommunikation med retten eller modpart, vil blive faktureret særskilt iht. timeprisen for juridiske ydelser.

7.4. Kunden giver Tilgodehavende fuldmagt til:
• Fremsendelse af sag til fogedretten.
• Afgive møde i fogedretten.
• Indgå i afdragsordninger samt forlig.
• Udlægsforetagelse.
• Andre øvrige dispositioner, som Tilgodehavende på tidspunktet må vurdere er i Kundens interesse.

7.5. Hvis der skal ske aflysning af et udlæg, er dette et tilkøb som sker til gældende prisliste.

8.1. I det tilfælde af en inkassoproces ikke har medført, at der er sket betaling, vil sagen overgå til overvågning. Under overvågningsprocessen vil Tilgodehavende løbende holde øje med om der sker en forbedring i skyldners økonomiske situation gennem de datakilder, som Tilgodehavende har tilgang til – og på baggrund af evt. positive forbedringer igangsætte nye inddrivelsestiltag.

8.2. Når en sag er overgået til overvågning, kan Kunden tilbagekalde sagen i overensstemmelse med pkt. 11.

9.1. Såfremt debitor fremkommer med en indsigelse under rykkerprocessen eller den udenretlige inkassoproces, vil denne blive evalueret af Tilgodehavende. Hvis det er en indsigelse som Tilgodehavende kan håndtere uden Kundens medvirken – f.eks. indsigelse angående lovligheden af pålagte inkassoomkostninger – vil Tilgodehavende besvare og afvise indsigelsen uden dialog med Kunden. Hvis indsigelsen derimod kræver svar og/eller materiale fra Kunden, vil Kunden blive kontaktet herom.

9.2. Hvis der er behov for svar og/eller materiale fra Kunden, jf. pkt. 9.1., vil indsigelsen blive fremsendt til Kunden. Kunden har herefter 10 dage til at fremsende skriftlig og fyldestgørende besvarelse af indsigelsen til Tilgodehavende.

9.3. Hvis Kunden ikke besvarer Tilgodehavendes anmodning om besvarelse af debitors indsigelse efter pkt. 9.2., vil der blive sendt et varsel på 7 dage til Kunden. Hvis Kunden efter fristens udløb fortsat ikke har besvaret anmodningen, vil sagen blive betragtet som tilbagekaldt iht. pkt. 11.

9.4. Tilgodehavende vil besvare indsigelsen over for debitor baseret på Kundens besvarelse efter pkt. 9.2. Hvis debitor fortsat fastholder sin indsigelse, vil sagen overgå til juridisk behandling efter pkt. 10.

10.1. Såfremt en sag overgår til juridisk behandling, vil Tilgodehavendes juridiske afdeling foretage en kortfattet af juridisk vurdering på baggrund af sagens materiale, som sendes til Kunden indeholdende et prisoverslag over omkostninger, hvis Kunden ønsker at videreføre sagen enten udenretligt eller indenretligt.

10.2. Tilgodehavende forbeholder sig retten til at afvise juridisk behandling af en sag.

10.3. Senest 10 dage efter Kunden har modtaget vurdering efter pkt. 10.1., er Kunden forpligtet til at afgive instruks om sagens videre forløb til Tilgodehavende. En instruks er enten at sagen tilbagekaldes iht. pkt. 11 eller at sagen føres videre.

10.4. Hvis Kunden ikke afgiver instruks efter pkt. 10.3., vil der blive sendt et varsel på 7 dage til Kunden. Hvis Kunden efter fristens udløb fortsat ikke har afgivet instruks, vil sagen blive betragtet som tilbagekaldt iht. pkt. 11.

10.5. I det tilfælde at sagen er overgået til juridisk behandling som følge af indsigelse til et betalingspåkrav, gælder pkt. 10.3. og 10.4. ikke. Kunden har derimod en frist på 5 dage til at afgive instruks til Tilgodehavende om det videre forløb regnet fra det tidspunkt, hvor Tilgodehavende sender en juridisk vurdering efter pkt. 10.1. til Kunden. Dette som følge af tidsfrister som Tilgodehavende skal overholde over for retten. En instruks er enten at sagen tilbagekaldes iht. pkt. 11 eller at sagen føres videre.

10.6. Hvis Kunden ikke giver instruks iht. pkt. 10.5., vil Tilgodehavende hæve sagen i civilretten. Sagen vil i så fald være betragtet som tilbagekaldt iht. pkt. 11.

10.7. Tilgodehavende behandler ikke indsigelser i retslig regi på over kr. 50.000 inkl. moms.

10.8. Hvis en bestridt sag omhandler et beløb større end kr. 50.000 inkl. moms, vil Tilgodehavende ej kunne føre sagen retsligt som følge af retsplejelovens regler om småsagsprocessen. Sagen vil i så fald – og efter aftale med Kunden – blive overdraget til vores advokatforbindelse. Sagen vil herefter blive sat i bero hos Tilgodehavende.

10.9. Når en sag bliver overdraget til vores advokatforbindelse efter pkt. 10.8., vil sagen overgå til Tilgodehavende til inddrivelse, så snart at advokatforbindelsen har opnået dom for kravet. Hvis advokatforbindelsen indgår i et forlig, og at forligsbeløbet indbetales herefter, vil dette blive betragtet som en indbetaling på sagen.

10.10. Hvis sagen overgår til civilretlig behandling, og Kunden bliver pålagt at skulle udrede hele eller dele af sagsomkostningerne til modparten, er Kunden forpligtet til at betale beløbet samt holde Tilgodehavende skadesløs herfor. Tillige er Kunden forpligtet til at dække omkostningerne, som Tilgodehavende og Tilgodehavendes advokatforbindelse har haft ved udførelsen af den løbende sagsbehandling.

11.1. Kunden kan tilbagekalde en sag til enhver tid, hvilket indebærer at sagen afsluttes i Tilgodehavendes system og at evt. RKI-registreringer slettes.

11.2. Prisen for at tilbagekalde en sag fremgår af prislisten for tillægsydelser. Prisen er pr. sag som tilbagekaldes.

11.3. Kunden kan vederlagsfrit tilbagekalde en sag, hvis tilbagekaldelsen sker som følge af debitors død eller hvis debitor går under konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion efter sagen er blevet overdraget til Tilgodehavende. Dog kan dette ikke ske hvis debitor har personlig hæftelse for gælden, hvilket bl.a. er tilfældet hvis debitor er en privatperson eller enkeltmandsvirksomhed. Tillige kan Kunden ej heller tilbagekalde sagen uden omkostninger, hvis sagen er overdraget til Tilgodehavendes samarbejdspartnere.

12.1. Alle rykkergebyrer og kompensationsbeløb som pålægges af Tilgodehavende, tilfalder Tilgodehavende. Inkassogebyr, inkassoomkostninger, omkostninger og salærer tilkendt af retten samt renter tilfalder Tilgodehavende.

12.2. Priserne for tillægsydelser fremgår af prislisten, som kan findes på Kundens onlineportal.

12.3. Alle priser er ekskl. moms.

12.4. Tilgodehavende udsteder fakturaer med betalingsfrist på 8 dage. Ved forsinket betaling tillægges en rente på 2 % pr. påbegyndt måned.

13.1. Afregning af inddrevne midler sker efter følgende rækkefølge:
• Rykkergebyrer (hvis pålagt af Tilgodehavende),
• kompensationsbeløb (hvis pålagt af Tilgodehavende),
• inkassogebyr,
• inkassoomkostninger,
• omkostninger tilkendt af retten,
• renter, og slutteligt
• Kundens hovedstol.

13.2. Hvis Tilgodehavende opkræves et gebyr fra tredjemand i forbindelse med debitors betaling, vil disse sådanne gebyrer blive viderefaktureret til Kunden som udlæg. Dette drejer sig navnlig om betalingskortgebyrer og lignende gebyrer til andre betalingstjenester, som det ofte ikke vil være mulige at forlange betalt af debitor.

13.3. Tilgodehavende udbetaler de inddrevne midler i forbindelse med afslutningen af sagen. Såfremt der indgås en afdragsaftale med debitor, vil afregning ske til Kunden, så snart at de inddrevne midler overstiger Tilgodehavendes honorar.

13.4. Tilgodehavende har ret til at fratrække de tilkøb, som er foretaget til den individuelle sag, i de indkasserede midler før udbetaling til Kunden.

13.5. I det tilfælde at Kunden kommer i restance med forfaldne fakturaer over for Tilgodehavende, har Tilgodehavende ret til modregne forfaldne fakturaer i indkasserede midler.

13.6. Kunden er forpligtet til at anvise en dansk bankkonto, som Tilgodehavende kan foretage en udbetaling til.

13.7. Evt. renter som måtte opstå som måtte blive tilskrevet klientkontoen, mens at de inddrevne midler er i Tilgodehavendes varetægt, tilfalder Tilgodehavende.

14.1. Kunden har mulighed for at opsige kundeforholdet til enhver tid skriftligt pr. mail til Tilgodehavende.

14.2. Tilgodehavende har ret til behandle de sager, som er blevet overdraget til Tilgodehavende, færdig. Uagtet opsigelse af kundeforhold, vil Kundens forpligtelser iht. nærværende aftale fortsat gælde indtil sagerne er færdigbehandlet. Kunden kan dog vælge at tilbagekalde sagerne iht. pkt. 11.

14.3. Tilgodehavende kan opsige et kundeforhold uden varsel, såfremt dette vurderes påkrævet eller hensigtsmæssigt af Tilgodehavende. Dette kan f.eks. være tilfældet hvis:

• Der er en interessekonflikt,
• at Kunden eller en sag kan påvirke Tilgodehavendes omdømme negativt,
• at Kunden registreres som dårlig betaler,
• at Kunden standser sine betalinger, eller
• at Kunden går under tvangsopløsning, konkurs elle rekonstruktion.

14.4. I det tilfælde at Tilgodehavende opsiger et kundeforhold iht. pkt. 14.4., vil alle igangværende sager blive sidestillet som tilbagekaldt af Kunden med dertilhørende krav om betaling, jf. pkt. 11.

15.1. Tilgodehavende er berettiget til at anvende Kundens navn samt logo i reklame- og markedsføringsøjemed.

15.2. Kunden må ikke anvende logoer, varemærker eller andre kendetegn, som tilhører Tilgodehavende, medmindre Tilgodehavende har givet særskilt og forudgående skriftlig tilladelse til anvendelsen.

16.1. Aftalen er underlagt Tilgodehavendes til enhver tid gældende privatlivspolitik, som kan findes her: tilgodehavende.dk/privatlivspolitik

17.1. Tilgodehavende er autoriseret til at drive inkassovirksomhed, jf. inkassoloven. Tilgodehavende er derved forpligtet til at håndtere Kundens fordringer i overensstemmelse med loven.

17.2. Tilgodehavende påser ikke at forældelsesfrister afbrydes, og det er Kundens eget ansvar at påse dette. Tilgodehavende kan ikke gøres erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af forældelse.

17.3. Tilgodehavende er ikke erstatningsansvarlige for tab forårsaget af Tilgodehavendes underleverandører eller samarbejdspartnere, forudsat at Tilgodehavende ikke har udvist grov uagtsomhed ved valget af underleverandør eller samarbejdspartner.

17.4. Tilgodehavende er ikke ansvarlig for bortkomne eller beskadigede materialer, herunder også materiale som er lagret digitalt.

17.5. Tilgodehavendes ansvar omfatter kun direkte og dokumenterbare tab.

17.6. Uanset evt. modstridende bestemmelser i disse vilkår, kan Tilgodehavendes samlede ansvar over for Kunden aldrig overstige det beløb, som et årsabonnement koster iht. den enhver tid gældende prisliste.

18.1. Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser iht. aftalen til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Tilgodehavende.

18.2. Tilgodehavende er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser iht. aftalen til tredjemand uden accept fra Kunden.

19.1. Tilgodehavende kan foretage ændringer i aftalegrundlaget med et varsel på 30 dage. Varsling skal ske enten via den mailadresse, som Kunden har oplyst overfor Tilgodehavende iht. pkt. 5.3. eller via online kundeportal.

19.2. Hvis Tilgodehavende foretager væsentlige ændringer i aftalegrundlaget, er Kunden berettiget til skriftligt at opsige samarbejdet med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet for de nye vilkår, såfremt opsigelsen er modtaget hos Tilgodehavende senest på ikrafttrædelsesdagen. Igangværende sager kan Kunden tilbagekalde iht. pkt. 11.

19.3. Prisstigninger på tilkøbsydelserne samt ændringer i de lovfastsatte gebyrer, renter, inkassoomkostninger, sagsomkostninger mv. efter pkt. 12.1, anses ikke for væsentlige

19.4. Ændringer som alene er begunstigende for Kunden kan gennemføres uden varsel, og medfører ikke særlig opsigelsesadgang for Kunden.

20.1. Retsforholdet mellem Kunden og Tilgodehavende er underlagt dansk ret. Alle krav og tvistligheder mellem Kunden og Tilgodehavende skal afgøres ved Retten i Horsens.