Privatlivspolitik

Nærværende privatlivspolitik forklarer, hvordan Tilgodehavende ApS (samlet ”vi”, ”vores” eller ”os”) indsamler og behandler personoplysninger på Kunden samt vores kunders skyldnere (”Skyldnere”).

Den juridiske enhed, som er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Tilgodehavende ApS
Godthåbsvej 27, 1
8660 Skanderborg
CVR: 42428868

Tilgodehavende ApS kan kontaktes på debitor@tilgodehavende.dk

Nærværende privatlivspolitik gælder for personoplysninger, som vores kunder eller vores kunders skyldnere, afgiver til os i forbindelse med sagsoprettelsen, den løbende sagshåndtering samt gennem brugen af vores hjemmeside; tilgodehavende.dk.

1.1. Sagshåndtering og din kommunikation med os

1.1.1 Hvilke oplysninger indsamler vi i forbindelse med sagshåndteringen og i Kundens/Skyldners kommunikation med os?

I forbindelse med sagshåndteringen indsamler vi de oplysninger, som Kunden eller Skyldner selv afgiver til os. Dette kan bl.a. være navn, adresse, CVR/CPR, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter/ydelser som Skyldner har købt, betalingsaftale, herunder manglende betaling, indsigelser., gælds- og formueforhold, arbejdsmæssige forhold, sociale forhold, skatteoplysninger, civilstand og andre familiære forhold, helbredsmæssige forhold og evt. strafferetlige forhold.

Tilgodehavende ApS indsamler ydermere oplysninger fra Experian. Vi kan også også modtage oplysninger om dig fra fx domstole, skattemyndighederne, andre offentlige instanser, offentlige databaser, din eventuelle rådgiver eller andre, der repræsenterer dig i sagen.

Som led i behandlingen af sagen kan det også være nødvendigt at indsamle og behandle yderligere personoplysninger.

1.1.2. Hvad er formålet med indsamlingen af personoplysninger som led i sagshåndteringen og i Kundens/Skyldners kommunikation med os.

Formålet med indsamlingen og behandlingen af oplysninger er, at vi ønsker at overholde vores aftale med Kunden, hvilket er at få inddrevet Kundens tilgodehavende. Ydermere kan vi anvende oplysningerne til at overholde diverse lovkrav, heriblandt vedr. bogføring og regnskabshåndtering.

1.1.3. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i en sag er interesseafvejningsreglen i databeskyttelseslovens art. 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6 (almindelige oplysninger), databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra e og f, jf. databeskyttelseslovens § 7 (følsomme oplysninger), databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4 (strafbare forhold) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.).

Vi har en legitim interesse i at kunne behandle personoplysninger om dig for at kunne behandle sagen korrekt og inddrive vores klients tilgodehavende hos dig samt for, at vi kan efterleve de regelsæt, vi er underlagt ved udførelsen af vores inkassohverv, herunder reglerne for god inkassoskik.

1.2 Dit besøg på Tilgodehavende.dk

1.2.1. Hvilke oplysninger indsamler vi ved besøg på Tilgodehavende.dk?

Vi indsamler automatisk oplysninger og dig og din brug af vores hjemmeside, når du besøger Tilgodehavende.dk. Disse oplysninger er bl.a. hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Tilgodehavende.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den anvendte elektroniske enhed. I tillæg til vores privatlivspolitik, finder vores cookiepolitik tillige anvendelse ved brug af Tilgodehavende.dk (se vores cookiepolitik her).

1.2.2. Hvad er formålet med indsamlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside?

Formålet med indsamlingen er at optimere brugeroplevelsen samt funktionaliteten på Tilgodehavende.dk Ydermere er formålet at anvende de indsamlede oplysninger til målrettet markedsføring, herunder retargeting gennem bl.a. sociale medier som LinkedIn eller søgemaskiner som Google. Denne behandling af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i det løbende arbejde med forbedring og optimering af hjemmesiden, samt for at kunne vise dig relevante ydelser.

1.2.3. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f (EU 2016/679).

2.2. Videregivelse af personoplysninger til Kunden

Såfremt det af Tilgodehavende ApS vurderes at være relevant for den videre sagsbehandling, kan Tilgodehavende ApS videregive de af Skyldner afgivet personoplysninger til Kunden.

2.2. Videregivelse af personoplysninger til Experian

Vi kan videregive personoplysninger på både Kunden og Skyldner til Experian. Dette som led i vurderingen af Skyldners kreditværdighed samt registrering af betalingsanmærkninger.

2.3. Videregivelse af personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere.

I det omfang, at det er nødvendigt for behandlingen af sagen, videregiver vi dine oplysninger. Der kan fx videregives personoplysninger til:
• Vores klient (din kreditor)
• Domstolene
• Skattemyndighederne
• Politiet
• Kreditoplysningsbureauer
• Andre rådgivere (fx andre advokatkontorer, der giver møde på vores vegne)
• Auktionsvirksomheder, der skal sørge for bortsalg af udlagte aktiver
• Låsesmed, vognmand, håndværker m.v., der anvendes som led i behandlingen af sagen
• Din udlejer eller andre, som skal modtage underretning om, at vores klient har fået foretaget ud-læg i et af dine aktiver
• Kreditorer og panthavere

Når det er nødvendigt, bliver dine personoplysninger videregivet til databehandlere, som f.eks. kan være vores IT-leverandør. Vores databehandlere behandler kun personoplysningerne på vores vegne og i henhold til vores instrukser.

2.4. Videregivelse af dine oplysninger til databehandlere uden for EU/EØS

I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. 

3.1. Indsigtsretten

Du er altid berettiget til at anmode os om udlevering af oplysninger, herunder hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilke formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til debitor@tilgodehavende.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

3.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.3. Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

3.5. Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

3.6. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jf. punkt 1.1 og 1.2. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som beskrevet i vores cookiepolitik.

3.7. Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

3.8. Retten til at klage

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til den dataansvarlige på debitor@tilgodehavende.dk.

4.1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med sagshåndteringen og din kommunikation jf. pkt. 1.1.

Dine personoplysninger behandles kun, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde formålet med behandling af oplysningerne.

Som udgangspunkt bliver dine personoplysninger opbevaret i 5 år efter den endelige afslutning af din sag. Opbevaringsperioden kan dog konkret være længere. Vi lægger i den forbindelse vægt på, om sagen er blevet afsluttet med, at du har betalt kreditors tilgodehavende fuldt ud, om du har været uenig i kreditors opgjorte krav, og om der evt. kan gøres et rådgiveransvar gældende over for Tilgodehavende ApS som følge af behandlingen af sagen.

4.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af Tilgodehavende.dk, jf. pkt 1.2.

Oplysninger indsamlet om din brug af Tilgodehavende.dk i henhold til pkt. 1.2., slettes efter reglerne i vores cookiepolitik. De cookies, som Tilgodehavende.dk selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister.

5.1. Undtagelser til oplysningspligten

Som udgangspunkt har du – som Skyldner – ret til at blive informeret om Tilgodehavende ApS’ behandling af personoplys-ninger om dig.

Tilgodehavende ApS er dog underlagt regler om tavshedspligt, som betyder, at det kan undlades at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne eller behandlingen af disse er underlagt tavshedspligt.

Derudover kan vi undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du antages allerede at være bekendt med oplysningerne, hvis det vil være umuligt for os eller kræve en uforholdsmæssig stor indsats fra os som dataansvarlig at opfylde oplysningspligten over for dig, eller hvis opfyldelse af oplysningsforpligtelsen sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af formålene med vores behandling af oplysningerne.

5.1. Tekniske foranstaltninger

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

5.2. Medarbejdernes adgang til dine oplysninger

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6.1. Ret til at ændre i vores privatlivspolitik

Tilgodehavende ApS forbeholder sig retten til at ændre i privatlivspolitikken. Den aktuelle privatlivspolitik er altid offentlig tilgængelig på hjemmesiden Tilgodehavende.dk.

6.2. Gældende version

Version 2.0. Udgivet d. 30. januar 2023

8.1. Klageadgang

Hvis du er uenig i den måde, som Tilgodehavende ApS behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.