Hvornår kan en sag indsendes til fogedretten?

Ved hjælp af retslig inkasso, kan du kan få fogedens hjælp til at inddrive dine penge, hvis skyldner ikke vil betale frivilligt. En række formalia skal dog være overholdt, før sagen kan indsendes til fogedretten, herunder skal der være et fundament for kravets eksistens. 

Indsend betalingspåkrav til fogedretten

Hvis skyldner ikke har underskrevet et gældsbrev eller frivilligt forlig, og at der ikke er opnået dom for kravets eksistens, kan der indsendes et betalingspåkrav til fogedretten.

Der er få formelle krav til et betalingspåkrav:
• Den skal være udformet på en særlig blanket udarbejdet af domstolene,
• der skal være sendt et inkassovarsel for forinden betalingspåkravets indsendelse,
• kravet må ikke være forældet (sædvanligvis hvis et krav er under tre år gammelt, vil det ikke være forældet),
• kravet skal være under 100.000 kr.
• der må ikke være foretages indsigelser til kravet, og
• der skal betales en retsafgift på 750 kr. ved indsendelse af betalingspåkravet.

Når betalingspåkravet er blevet indsendt til fogedretten, vil fogedretten først tjekke at de formelle krav til betalingspåkravet er overholdt, hvorefter fogedretten vil forkynde sagen for skyldner. Med at ”forkynde” menes at skyldner bliver præsenteret officielt for sagens eksistens af fogedretten. Så snart at sagen er blevet forkyndt, har skyldner 14 dage til at komme med evt. indsigelser til betalingspåkravet til fogedretten.

En indsigelse kan f.eks. være at skyldner er utilfreds med den leverede ydelse og/eller produkt, eller at skyldner mener, at han ikke skylder pengene. Hvis der kommer en rettidig indsigelse til betalingspåkravet, vil sagen blive afvist af fogedretten og overgå til byretten mhp. retssagsbehandling. Betalingspåkravet bliver derved omdannet til en stævning og skyldners indsigelse til et svarskrift. Hvis sagen er under 50.000 kr. vil sagen blive anlagt som en småsag, mens sagen omhandlende over 50.000 kr. vil blive anlagt som en traditionel retssag.

Hvis der ikke kommer indsigelser til betalingspåkravet, vil fogedretten påtegne betalingspåkravet, at denne skal have effekt som en dom. Derved kan der ikke stilles spørgsmål til gældens eksistens, kravets forældelsesfrist forlænges fra tre år til ti år og sagen kan overgå til udlægsforretning.

Andet fundament end betalingspåkrav

Hvis der er opnået et fundament på anden vis, såsom at skyldner har underskrevet et gældsbrev, frivilligt forlig eller andet dokument med tvangsfuldbyrdelsesklausul eller at der er opnået dom, kan sagen da overgå direkte til en retslig inkasso med udlægsforretning. Dette fordi der juridisk ikke hersker tvivl om kravets eksistens.

Der er ingen beløbsgrænse for hvilket beløb som fogedretten kan inddrive, så længe der er et gyldigt fundament. Der skal dog være sendt et gyldigt inkassovarsel til skyldner forinden sagen indsendes til fogedretten.

Det koster 750 kr. i retsafgift at indsende en fogedrekvisition på en udlægsforretning. Hvis udlægsforretningen holdes i umiddelbart forlængelse af påtegningen af et betalingspåkrav, er retsafgiften på udlægsforretningen inkluderet i retsafgiften betalt for betalingspåkravet.

Udlægsforretningen

Under en udlægsforretning, vil skyldner blive afkrævet det skyldige beløb. Hvis skyldner ikke kan betale, vil muligheden for en evt. afdragsordning blive undersøgt. Der vil også blive undersøgt, om skyldner ejer nogle udlægsegnet aktiver, som så vil kunne blive solgt på auktion. Du kan læse mere om hvordan en udlægsforretning foregår her:

Hvordan beregner du renter?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvad er inkassoomkostninger og hvad er de på?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Hvornår må man sende en sag til inkasso Skal der f.eks. sendes tre rykkere inden sagen sendes til inkasso? Hos mange er der ofte tvivl om, hvornår en sag kan blive indbragt for inkasso. Hvornår kan sagen sendes til inkasso?

Inkassovarsel – hvad er kravene og hvordan ser det ud?

Der skal sendes et inkassovarsel, før der kan indledes en decideret inkassosag mod skyldner. Et inkassovarsel skal overholde inkassolovens § 10, hvilket indebærer at en række formelle krav skal være overholdt. Du kan vælge enten selv at sende et inkassovarsel elle lade Tilgodehavende gøre det for dig. 

Hvornår kan der indgås en afdragsordning?

Sommetider er der ikke mulighed for at skyldner kan betale sin gæld på én gang. I den forbindelse kan det være en god idé at indgå en afdragsaftale, således at gælden afdrages og at gælden anerkendes fra skyldners side.

Fakturadato, betalingsdato og forfaldsdato – hvad betyder de?

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke dage som er fakturadato, forfaldsdato og betalingsdato, idet datoerne har en række funktioner, herunder f.eks. hvornår en sag kan sendes til inkasso. Datoerne er også vigtige at kende i relation til bogføring og periodisering af moms.