Hvad er inkassoomkostninger og hvad er de på?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Udenretlig inkassoomkostninger

Når du indsender en inkassosag, vil inkassofirmaet automatisk tilskrive udenretlige inkassoomkostninger, som skyldner er forpligtet til at betale. Disse udenretlige inkassoomkostninger fastsættes i en bekendtgørelse fra Justitsministeriet, som seneste blevet fastsat i 2016 i bekendtgørelse BEK nr. 476 af 24/05/2016 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/476).

De udenretlige inkassoomkostninger er fra lovgivningsmagtens tiltænkt at skulle dække de omkostninger, som der er forbundet med inkassoprocessen. Derved kommer skyldner selv til at skulle betale for inkassoprocessen.

Størrelsen på omkostningerne

Taksterne for de inkassoomkostninger, som inkassofirmaerne kan tilskrive, er baseret på hvor stort en fordring som inkassosagen omhandler. Det er altså ud fra størrelsen på selve hovedstolen at inkassoomkostningerne fastlægges. Evt. renter opstået efter forfaldsdagen (morarenter eller strafrenter) og øvrige gebyrer som kan tilskrives gælden, påvirker ikke størrelsen på inkassoomkostningerne.

Fordringer i kategorien 0 – 1.000 kr. pålægges 400 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 1.001 – 2.500 kr. pålægges 700 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 2.501 – 5.000 kr. pålægges 1.000 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 5.001 – 10.000 kr. pålægges 1.300 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 10.001 – 25.000 kr. pålægges 1.700 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 25.001 – 50.000 kr. pålægges 2.250 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 50.001 – 100.000 kr. pålægges 2.850 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 100.001 – 250.000 kr. pålægges 3.850 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 250.001 – 500.000 kr. pålægges 6.400 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 500.001 kr. og derover pålægges 6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr. i inkassoomkostninger

Selve fodringen opgøres altid inkl. moms, hvis fodringen er momspligtig. Inkassoomkostningerne som tillægges vil altid være uden moms, hvis kreditor er momsregistreret. Dette fordi at kreditor i så fald skal afholde momsforpligtelsen på inkassoomkostningerne (men som refunderes via kreditors momsregnskab).

Hvis kravet f.eks. er baseret på en faktura på 49.000 kr. inkl. moms, vil inkassoomkostninger som skal tillægges være på 2.250 kr.

Hvis sagen overgår til retslig behandling, såsom til fogedretten eller retssagsbehandling, vil der blive tilskrevet omkostninger efter retsplejelovens almindelige regler.

Kan der tillægges gebyrer eller andre omkostninger?

Der vil ofte kunne tillægges yderligere omkostninger til gælden end blot inkassoomkostninger. Dette kan være rykkergebyrer, kompensationsbeløb og inkassogebyr som du kan læse mere om her: https://tilgodehavende.dk/faar-du-dine-gebyrer/. I tillæg vil der også kunne tilskrives renter, som du kan læse mere om her: https://tilgodehavende.dk/hvordan-beregner-du-renter/.

Hvordan beregner du renter?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Hvornår må man sende en sag til inkasso Skal der f.eks. sendes tre rykkere inden sagen sendes til inkasso? Hos mange er der ofte tvivl om, hvornår en sag kan blive indbragt for inkasso. Hvornår kan sagen sendes til inkasso?

Hvornår kan en sag indsendes til fogedretten?

Ved hjælp af retslig inkasso, kan du kan få fogedens hjælp til at inddrive dine penge, hvis skyldner ikke vil betale frivilligt. En række formalia skal dog være overholdt, før sagen kan indsendes til fogedretten, herunder skal der være et fundament for kravets eksistens. 

Inkassovarsel – hvad er kravene og hvordan ser det ud?

Der skal sendes et inkassovarsel, før der kan indledes en decideret inkassosag mod skyldner. Et inkassovarsel skal overholde inkassolovens § 10, hvilket indebærer at en række formelle krav skal være overholdt. Du kan vælge enten selv at sende et inkassovarsel elle lade Tilgodehavende gøre det for dig. 

Hvornår kan der indgås en afdragsordning?

Sommetider er der ikke mulighed for at skyldner kan betale sin gæld på én gang. I den forbindelse kan det være en god idé at indgå en afdragsaftale, således at gælden afdrages og at gælden anerkendes fra skyldners side.

Fakturadato, betalingsdato og forfaldsdato – hvad betyder de?

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke dage som er fakturadato, forfaldsdato og betalingsdato, idet datoerne har en række funktioner, herunder f.eks. hvornår en sag kan sendes til inkasso. Datoerne er også vigtige at kende i relation til bogføring og periodisering af moms.