LinkedIn tilgodehavende.dk

Vilkår for inkasso

Vilkår

Læs vores vilkår her

Gennemsigtige og fair vilkår

1.1 Nærværende vilkår gælder for alle ydelser relateret til pengeinddrivning, herunder rykkerservice, inkassoydelser og retslig inkasso, leveret af Tilgodehavende ApS, cvr.nr. 42428868 (”Tilgodehavende”).

1.2. Tilgodehavende ApS tilbyder udelukkende ydelser til virksomheder med dansk CVR-nr. og momsregistrering (”Kunden”). Ydelserne relaterer sig til pengeinddrivning hos Kundens debitor (”Skyldner”).

2.1. Kunden opretter en sag via oprettelsesformular på Tilgodehavende.dk. I tilfælde hvor en Kunde har flere sager som ønskes oprettet, kan Kunden – efter aftale med Tilgodehavende – fremsende oplysningerne via e-mail.

2.2. Kravet i sagen skal være baseret på manglende betaling af faktura, dom, gældsbrev mv. Støttes kravet på andet end en faktura, gældsbrev eller dom kan Tilgodehavende afvise sagen. 

2.3. Kunden skal ved indsendelse af sagen oplyse hvorvidt Skyldner har fremkommet med indsigelser til Kundens krav. Såfremt indsigelser forefindes, skal disse oplyses i sin helhed ved indsendelsen af sagen. Manglende oplysning herom vil blive betragtet som misligholdelse af nærværende vilkår og sagen afsluttes efter pkt. 5.5.

2.4. Tilgodehavende forbeholder sig retten til at afvise en sag, såfremt hvis Tilgodehavende vurderer at sagen ej egner sig til udenretlig inkassobehandling. Tilgodehavende forbeholder sig tillige retten til at afvise sager vedr. udeblivelsesgebyrer, sager relateret til lejeforhold samt øvrige sager, som Tilgodehavende ikke ønsker at føre.  

2.5. Kunden bekræfter ved indsendelsen af sagen, at Skyldner var over 18 år på tidspunktet hvor betalingsforpligtelsen opstod.

2.6. Kunden bekræfter ved indsendelsen af sagen, at Skyldner ej er under konkurs, rekonstruktion, gældssanering eller død.

2.7. Kunden bekræfter ved indsendelsen af sagen, at oplysningerne på både Skyldner og Kunden er korrekte, og at alle oplysninger på Kunden holdes ajourført.

2.8. Kontaktpersonen hos Kunden som indsender sagen til Tilgodehavende, indestår personligt for at have fornøden fuldmagt til dette og/eller være tegningsberettiget på vegne af Kunden.

2.9. Kunden bekræfter ved indsendelse af sagen at fodringen eksisterer og er retskraftig samt at Kunden ejer fordringen. 

2.10. Hvis Kunden i sine rykkerskrivelser har tillagt gebyrer eller rente i uoverensstemmelse med loven, fjerner Tilgodehavende inddrivelsen af disse fra sagen, , og evt. tilretter dem i det omfang det er muligt. Tilgodehavende forbeholder sig tillige retten til at afvise sager vedr. udeblivelsesgebyrer, sager relateret til lejeforhold samt øvrige sager, som Tilgodehavende ikke ønsker at føre.  

3.1. Hvis Skyldner fremkommer med indsigelser over for Tilgodehavende efter sagsoprettelsen, vil indsigelserne blive fremlagt Kunden. Kunden har herefter 14 dage til at fremkomme med sine bemærkninger til Skyldners indsigelse. Hvis Kunden ikke rettidigt har fremkommet med bemærkningerne til Tilgodehavende, vil Kunden have misligholdt nærværende vilkår og den konkrete sag afsluttes efter pkt. 5.5.

3.2. Hvis Skyldner henvender sig til Kunden efter sagen er oprettet hos Tilgodehavende, skal Kunden henvise Skyldner til Tilgodehavende. Fortsat korrespondance med Skyldner vil blive betragtet som misligholdelse af nærværende vilkår og sagen afsluttes efter pkt. 5.5.

3.3. Hvis Skyldner indbetaler hele eller dele af kravet direkte til Kunden efter sagsoprettelsen, skal Kunden straks informere Tilgodehavende herom. Hvis Skyldner foretager betaling af et overdraget krav direkte til Kunden, vil der ske afregning efter afregningsrækkefølgen, jf. pkt. 7.2. Tilgodehavende udsteder i så fald en faktura til Kunden med betalingsbetingelser efter pkt. 7.3. 

3.4. Kunden er informeret om, at hvis sagen indsendes til fogedretten som et betalingspåkrav, vil Tilgodehavende som udgangspunkt – via betalingspåkravet – meddele fogedretten, at sagen automatisk skal overgå til civilretlig behandling i byretten, såfremt der er indsigelser til skyldforholdet fra skyldners side. Hvis sagen overgår til civilretlig behandling, er Kunden forpligtet til at deltage loyalt under sagens gang, herunder med at fremskaffe nødvendigt materiale. 

3.5. Hvis sagen overgår til civilretlig behandling, og Kunden bliver pålagt at skulle udrede hele eller dele af sagsomkostningerne til modparten, er Kunden forpligtet til at betale beløbet samt holde Tilgodehavende skadesløs herfor. 

4.1. Hvis Tilgodehavende vurderer at en afdragsordning kan øge sandsynligheden for at hele fordringen kan inddrives, er Tilgodehavende berettiget til – på vegne af Kunden – at indgå en afdragsordning med Skyldner. 

4.2. Hvis Tilgodehavende vurderer at sandsynligheden for inddrivelsen af en fordring optimeres gennem en akkordaftale med Skyldner, er Tilgodehavende berettiget til at nedskrive fordringens samlede værdi med op til 50%. Indgåelse af akkordaftale medfører ikke at Tilgodehavendes honorar nedsænkes.  

5.1. Når Skyldner har indbetalt det fulde opkrævede beløb til Tilgodehavendes klientkonto, afsluttes sagen over for Skyldner. Kunden modtager herefter en faktura, jf. pkt. 7.3., indeholdende en udbetalingsnota, og Tilgodehavende udbetaler beløbet opgjort efter pkt. 7.2. til Kundens konto.

5.2. Tilgodehavende er berettiget til at afslutte en sag, hvor Tilgodehavende vurdere det ikke er realistisk at kravet inddrives udenretligt. Tilgodehavende kan vælge at tilbyde Kunden, at sagen overgår til retslig behandling (tillægskøb) eller at sagen overgår til overvågning (tillægskøb).

5.3. Såfremt Kunden ikke vælger at foretage et tillægskøb med retslig behandling, har Tilgodehavende ret til lade sagen overgå til retslig behandling. Dette for at Tilgodehavende sikres de bedste muligheder for at opnå honoraret. Tilgodehavende er i så fald forpligtet til at udrede retsafgiften.

5.4. Kunden kan kun vælge at afslutte en sag mod betaling af det beløb, som Tilgodehavende ville kunne have opnået ved succesfuld inddrivelse.

5.5. Såfremt en sag afsluttes som følge af Kundens misligholdelse af nærværende vilkår, er Kunden forpligtet til at betale det beløb, som Tilgodehavende ville kunne have opnået ved succesfuld inddrivelse.

6.1. Tilgodehavende tilbyder 100% gratis udenretlig inkasso. Tilgodehavende tjener på de inkassoomkostninger, gebyrer og renter som Tilgodehavende kan vælte over på Skyldner. Ved et succesfuldt udenretligt inkassoforløb opnår Kunden således sin hovedstol og egenopkrævet gebyrer. 

6.2. Såfremt Kunden ej har sendt korrekt rykker og/eller inkassovarsel til Skyldner, vil Tilgodehavende gøre dette på vegne af Kunden. Gebyrer mv. tilfalder i så fald Tilgodehavende.

6.3. Hvis Skyldner er erhvervsdrivende og Kunden ej har opkrævet et kompensationsgebyr for forsinket betaling, vil Tilgodehavende opkræve og inddrive kompensationsbeløbet hos Skyldner. Beløbet tilfalder i så fald Tilgodehavende.

6.4. Tilgodehavende opkræver den højeste mulige rente hos skyldner, som det er tilladt i det konkrete skyldforhold. Samtlige renter tilfalder Tilgodehavende. 

6.5. Hvis en sag afsluttes i udenretligt regi uden succes, er der mulighed for at sagen overgår til overvågning eller retslig behandling. Prisen forhandles individuelt fra sag til sag.

6.6. Alle priser er ekskl. moms.

7.1. De inddrevne midler udbetales først til Kunden, når sagen er afsluttet efter pkt. 5.1.

7.2. Det inddrevne beløb fra Skyldner afregnes først på gebyrer, salærer, renter, tilkendte omkostninger og slutteligt på det oprindelige krav inkl. moms (hovedstolen).

7.3. Tilgodehavende udsteder fakturaer med betalingsfrist på 8 dage. Ved forsinket betaling tillægges en rente på 2 % pr. påbegyndt måned. Tilgodehavende kan modregne opnåede tilgodehavender hos Kunden i inddrevne midler.

8.1. Tilgodehavende er autoriseret til at drive inkassovirksomhed, jf. inkassoloven. Tilgodehavende er derved forpligtet til at håndtere Kundens fordringer i overensstemmelse med loven.

8.2. Tilgodehavende kan ikke gøres erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af forældelse.

8.3. Tilgodehavende er ikke erstatningsansvarlige for tab forårsaget af Tilgodehavendes underleverandører eller samarbejdspartnere, forudsat at Tilgodehavende ikke har udvist grov uagtsomhed ved valget af underleverandør eller samarbejdspartner.

8.4. Uanset evt. modstridende bestemmelser i disse vilkår, kan Tilgodehavendes samlede ansvar over for Kunden aldrig overstige det beløb, som Tilgodehavende netto har faktureret Kunden inden for 12 måneder fra den skadevoldende handling. 

9.1. Tilgodehavende forbeholder sig retten til at ændre nærværende vilkår. De aktuelle vilkår publiceres på tilgodehavende.dk.

10.1. Retsforholdet mellem Kunden og Tilgodehavende er underlagt dansk ret. Alle krav og tvistligheder mellem Kunden og Tilgodehavende skal afgøres ved Retten i Horsens.

Version 3.0. Udgivet d. 28. juli 2022.

Rul til toppen