LinkedIn tilgodehavende.dk

Hvornår kan en sag indsendes til fogedretten?

Hvornår kan en sag indsendes til fogedretten?

Ved hjælp af retslig inkasso, kan du kan få fogedens hjælp til at inddrive dine penge, hvis skyldner ikke vil betale frivilligt. En række formalia skal dog være overholdt, før sagen kan indsendes til fogedretten, herunder skal der være et fundament for kravets eksistens. 

Indsend betalingspåkrav til fogedretten

Hvis skyldner ikke har underskrevet et gældsbrev eller frivilligt forlig, og at der ikke er opnået dom for kravets eksistens, kan der indsendes et betalingspåkrav til fogedretten.

Der er få formelle krav til et betalingspåkrav:
• Den skal være udformet på en særlig blanket udarbejdet af domstolene,
• der skal være sendt et inkassovarsel for forinden betalingspåkravets indsendelse,
• kravet må ikke være forældet (sædvanligvis hvis et krav er under tre år gammelt, vil det ikke være forældet),
• kravet skal være under 100.000 kr.
• der må ikke være foretages indsigelser til kravet, og
• der skal betales en retsafgift på 750 kr. ved indsendelse af betalingspåkravet.

Når betalingspåkravet er blevet indsendt til fogedretten, vil fogedretten først tjekke at de formelle krav til betalingspåkravet er overholdt, hvorefter fogedretten vil forkynde sagen for skyldner. Med at ”forkynde” menes at skyldner bliver præsenteret officielt for sagens eksistens af fogedretten. Så snart at sagen er blevet forkyndt, har skyldner 14 dage til at komme med evt. indsigelser til betalingspåkravet til fogedretten.

En indsigelse kan f.eks. være at skyldner er utilfreds med den leverede ydelse og/eller produkt, eller at skyldner mener, at han ikke skylder pengene. Hvis der kommer en rettidig indsigelse til betalingspåkravet, vil sagen blive afvist af fogedretten og overgå til byretten mhp. retssagsbehandling. Betalingspåkravet bliver derved omdannet til en stævning og skyldners indsigelse til et svarskrift. Hvis sagen er under 50.000 kr. vil sagen blive anlagt som en småsag, mens sagen omhandlende over 50.000 kr. vil blive anlagt som en traditionel retssag.

Hvis der ikke kommer indsigelser til betalingspåkravet, vil fogedretten påtegne betalingspåkravet, at denne skal have effekt som en dom. Derved kan der ikke stilles spørgsmål til gældens eksistens, kravets forældelsesfrist forlænges fra tre år til ti år og sagen kan overgå til udlægsforretning.

Andet fundament end betalingspåkrav

Hvis der er opnået et fundament på anden vis, såsom at skyldner har underskrevet et gældsbrev, frivilligt forlig eller andet dokument med tvangsfuldbyrdelsesklausul eller at der er opnået dom, kan sagen da overgå direkte til en retslig inkasso med udlægsforretning. Dette fordi der juridisk ikke hersker tvivl om kravets eksistens.

Der er ingen beløbsgrænse for hvilket beløb som fogedretten kan inddrive, så længe der er et gyldigt fundament. Der skal dog være sendt et gyldigt inkassovarsel til skyldner forinden sagen indsendes til fogedretten.

Det koster 750 kr. i retsafgift at indsende en fogedrekvisition på en udlægsforretning. Hvis udlægsforretningen holdes i umiddelbart forlængelse af påtegningen af et betalingspåkrav, er retsafgiften på udlægsforretningen inkluderet i retsafgiften betalt for betalingspåkravet.

Udlægsforretningen

Under en udlægsforretning, vil skyldner blive afkrævet det skyldige beløb. Hvis skyldner ikke kan betale, vil muligheden for en evt. afdragsordning blive undersøgt. Der vil også blive undersøgt, om skyldner ejer nogle udlægsegnet aktiver, som så vil kunne blive solgt på auktion. Du kan læse mere om hvordan en udlægsforretning foregår her:

Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Skal der f.eks. sendes tre rykkere inden sagen sendes til inkasso? Hos mange er der ofte tvivl om, hvornår en sag kan blive indbragt for inkasso.

Hvornår kan sagen sendes til inkasso?

Sagen kan overgå til inkassobehandling, så snart fristen i inkassovarslet er udløbet. Der kan sendes et inkassovarsel lige efter betalingsfristen er udløbet eller under en rykkerprocedure.

I kan selv sende et inkassovarsel – eller også gør vi det gerne gratis for jer.

Skal jeg sende tre rykkere inden sagen kan sendes til inkasso?

Nej, det er en skrøne, at der skal sendes tre rykkere før en sag kan overgå til inkasso. Faktisk kan der blive sendt et inkassovarsel lige efter betalingsfristen er udløbet. I inkassovarslet skal skyldner have en frist på mindst 10 dage, før at sagen overgår til decideret inkassobehandling.

Det er dog ikke altid en god idé at sende inkassovarsel, så snart det er muligt. Ofte skyldes den manglende betaling en forglemmelse, og her kan man med fordel tage kontakt til skyldner og gøre dem opmærksom på den manglende betaling. Alternativt kan man sende en betalingspåmindelse eller rykker.

Du har mulighed for at sende op til tre rykkere med rykkergebyr pålagt, dog skal der være mindst 10 dage mellem hver rykkerskrivelse.

Vær opmærksom på at det at sende et inkassovarsel kan blive opfattet som konfliktoptrappende. Hvis det er en skyldner, som man bare ved ikke kommer til at betale, kan det dog være nødvendigt.

Kan en sag hvor skyldner er utilfreds med fakturaen sendes til inkasso?

Ja, en sag hvor skyldner er utilfreds med den solgte vare og/eller ydelse, og hvor I ikke er enig i utilfredsheden, kan fint blive sendt til inkasso. Sådan en utilfredshed fra skyldners side kaldes også for en indsigelse. Det at skyldner har foretaget en indsigelse, forhindrer ikke at sagen kan overgå til inkasso – som inkassovirksomhed skal vi blot kende til indsigelsen, så vi kan behandle indsigelsen under inkassoprocessen.

Hvad er inkassoomkostninger og hvad er de på?

Hvad er inkassoomkostninger og hvad er de på?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Udenretlig inkassoomkostninger

Når du indsender en inkassosag, vil inkassofirmaet automatisk tilskrive udenretlige inkassoomkostninger, som skyldner er forpligtet til at betale. Disse udenretlige inkassoomkostninger fastsættes i en bekendtgørelse fra Justitsministeriet, som seneste blevet fastsat i 2016 i bekendtgørelse BEK nr. 476 af 24/05/2016 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/476).

De udenretlige inkassoomkostninger er fra lovgivningsmagtens tiltænkt at skulle dække de omkostninger, som der er forbundet med inkassoprocessen. Derved kommer skyldner selv til at skulle betale for inkassoprocessen.

Størrelsen på omkostningerne

Taksterne for de inkassoomkostninger, som inkassofirmaerne kan tilskrive, er baseret på hvor stort en fordring som inkassosagen omhandler. Det er altså ud fra størrelsen på selve hovedstolen at inkassoomkostningerne fastlægges. Evt. renter opstået efter forfaldsdagen (morarenter eller strafrenter) og øvrige gebyrer som kan tilskrives gælden, påvirker ikke størrelsen på inkassoomkostningerne.

Fordringer i kategorien 0 – 1.000 kr. pålægges 400 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 1.001 – 2.500 kr. pålægges 700 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 2.501 – 5.000 kr. pålægges 1.000 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 5.001 – 10.000 kr. pålægges 1.300 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 10.001 – 25.000 kr. pålægges 1.700 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 25.001 – 50.000 kr. pålægges 2.250 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 50.001 – 100.000 kr. pålægges 2.850 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 100.001 – 250.000 kr. pålægges 3.850 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 250.001 – 500.000 kr. pålægges 6.400 kr. i inkassoomkostninger
Fordringer i kategorien 500.001 kr. og derover pålægges 6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr. i inkassoomkostninger

Selve fodringen opgøres altid inkl. moms, hvis fodringen er momspligtig. Inkassoomkostningerne som tillægges vil altid være uden moms, hvis kreditor er momsregistreret. Dette fordi at kreditor i så fald skal afholde momsforpligtelsen på inkassoomkostningerne (men som refunderes via kreditors momsregnskab).

Hvis kravet f.eks. er baseret på en faktura på 49.000 kr. inkl. moms, vil inkassoomkostninger som skal tillægges være på 2.250 kr.

Hvis sagen overgår til retslig behandling, såsom til fogedretten eller retssagsbehandling, vil der blive tilskrevet omkostninger efter retsplejelovens almindelige regler.

Kan der tillægges gebyrer eller andre omkostninger?

Der vil ofte kunne tillægges yderligere omkostninger til gælden end blot inkassoomkostninger. Dette kan være rykkergebyrer, kompensationsbeløb og inkassogebyr som du kan læse mere om her: https://tilgodehavende.dk/faar-du-dine-gebyrer/. I tillæg vil der også kunne tilskrives renter, som du kan læse mere om her: https://tilgodehavende.dk/hvordan-beregner-du-renter/.

Rul til toppen